KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

М-р Благоја Грозданов - судски вештак од областа на материјалното, сметководствено и финансиско работење

М-р Благоја Грозданов, покрај лиценцата за овластен сметководител, како магистер од релевантната област, поседува и лиценца за судски вештак од областа на материјалното, сметководствено и финансиско работење (лиценца број 08-4273/2). 

Истовремено, решение на Основниот Суд - Скопје II 04-Су. 1532/2009 Конто Профит ДОО Скопје е именувано за овластен судски вештак во областа на сметководството. Со оваа одлука ние сме овластени да Ви помогнеме во оценувањето на валидноста и релевантноста на Вашата финансиско-сметководствена евиденција. За нашите оценки гарантираме со печат и секако со искуството и експертизата кои Ви стојат на располагање.

За повеќе информации за тоа како стапите во контакт со нас
кликнете тука.

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно