KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Вашето сметководство е наша грижа! 


Зошто би одбрале да одржувате внатрешна сметководствена единица во Вашата компанија во еден бизнис свет во кој outsourcing (снабдувањето од надворешни извори) станува норма? Дозволете Вашите трошоци да се намалат а производите и услугите кои ги пласирате на пазарот да станат поконкурентни.
 
НАШАТА СМЕТКОВОДСТВЕНА СЛУЖБА Е ДЕЛ ОД СИНЏИРОТ НА ДОДАВАЊЕ ВРЕДНОСТ НА РЕЧИСИ 80 ТРГОВСКИ ДРУШТВА ОД МАКЕДОНИЈА! ТОЧНО, ПРЕЦИЗНО, КОМПЛЕТНО, СЕОПФАТНО, НАВРЕМЕНО ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА НАСТАНИ ВО СМЕТКОВОДСТВОТО Е НАША РАБОТА.

Кај нас можете да добиете услуги со највисок квалитет:

 • финансиско сметководство
 • материјално сметководство
 • пресметка на плати
 • финансиски, деловен и даночен консалтинг

 Минимални ориентациски месечни цени за барани сметководствени услуги (вистински понудените цени по поднесениот прашалник за понуда може да варираат). Сите цени се без вклучен ДДВ. 

Само изработка на плата (по вработен, за до 20 вработени, а за повеќе по договор)

Услужни фирми (не регистрирани за целите на ДДВ)

Услужни фирми (тримесечни ДДВ обврзн., до 5 враб.)

Услужни фирми (месечни ДДВ обврзн., до 10 враб.)

ден 500

ден 3.000

ден 5.000

ден 12.000

Трговци (тримесечни ДДВ обврзници)

Трговци (месечни ДДВ обврзници)

Трговци (ДДВ обвр. со трг. на големо и мало, ПЛТ и ЕТ)

Производство, град. операт. (раб. налози, материјално см. и сл.)

ден 10.000

ден 16.000

ден 22.000

ден 30.000

Сите цени се ориентациски, додека за реална понуда потребно е да го објасните Вашиот бизнис модел, обемот на генерираната сметководствена и книговодствена документација, нејзината комплексност како и даночните импликации на истата.

Доколку би сакале да Ви доставиме конкретна понуда за водење на сметководствена евиденција од наша страна, Ве молиме пополнете го овој формулар и пратете го на kontoprofit@t-home.mk: Формулар за барање на понуда - Конто Профит_в6.docx

Сите оние кои сеуште не располагаат со последната верзија од MS Office пакетот и не може да го отворат горниот формулар, може да го симнат овој поедноставен формулар кој може да се отвори и во постари верзии на Word: Формулар за барање на понуда - Конто Профит_в6 (word 97-2003).doc

Фактори кои влијаат на пресметката која и претходи на реално понудената цена, меѓу другите, се и:

 • Број на влезни ф-ри;
 • Број на излезни ф-ри;
 • Книговодствени трговски документи и дополнителни услуги: материјално сметководство, генерирање на ПЛТ и ЕТ, барани менаџерски извештаи и сл.;
 • Број на фискални каси;
 • Број на продажни локации (магацини или малопродажни објекти) и број на подружници;
 • Рочност за ДДВ (месечен или тримесечен ДДВ обврзник);
 • Комплексноста на даночните импликации на дејноста;
 • Тип на дејност (услуги, производство, трговија, градежништво, НВО, буџетски корисник или буџетска единица и сл.);
 • Број на банкови изводи;
 • Број на фукнционални трансакциски сметки во комерцијални банки;
 • Просечен број на редови во еден банков извод итн.

После доставеното Барање за понуда, правиме калкулација за работните часови кои ќе треба да бидат алоцирани за задоволување на Вашите деловни потреби и доставуваме соодветна понуда.

ДОВЕРЕТЕ НИ ГО ВОДЕЊЕТО НА ВАШЕТО СМЕТКОВОДСТВОТО НАМ!(кликнете за контакт информации)

Овде во Конто Профит, сметководството е многу повеќе од ажурна евиденција за состојбите на вашите сметки,
вашите книги, уредно пополнети даночни пријави, платни листи и завршни сметки. Овде финансиското и материјално сметководство се во позиција на ажурна евиденција која ги дава сите релевантни показатели, од кои се прават анализи на работењето во делот на трошоците и приходите и расходите, како главни инпути при утврдувањето на резултатите од работењето на секое од многуте трговски друштва од Скопје и внатрешноста на земјата, кои моментално ги опслужува Бизнис Сервисот на Конто профит ДОО Скопје. Од анализите, подоцна по склопувањето на билансните шеми, на управувачките тимови или на управителите на друштвата им се нудат бизнис планови за наредната и предлози за подобри финансиски резултати во деловна година.

Сметководствената анализа на финансиските извештаи е неопходна менаџерска алатка за нормално работење на деловните субјекти. А реални податоци во финансиските извештаи се резултат на правилно водење на сметководство. 
 

Со други зборови, уредното, ажурно, сеопфатно и комплетно сметководство е основата за носење на одлуки за секој претприемач. Со нас и нашите придружни услуги за сметководство секогаш ќе имате база за рационална одлучување! 

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно