KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Сметководство - напреден степен

Обуката опфаќа eвиденција и даночен третман на специфични категории на приходи и расходи (капитални добивки и загуби, финансиски одобренија и задолженија, расходување на основни средства, евиденција на растур, кало, крш и расипување и сл.), ревалоризација и обезвреднување на основни средства, залихи во специфични ситуации (комисион, производство, алокација на трошоци кон вредност на готови производи, евиденција по плански цени и други интерни книжења поврзани со залихите кај производствени претпријатија, трговци на големо и мало), евиденција на приходи кај повеќегодишни договори за изградба, оперативен и финансиски лизинг, третман на специфични ситуации од аспект на ЗДДВ (физички лица, член 32, 32-а, член 14), и Законот за данок на добивка (комплицирани примери со утврдување на даночна основа со непризнати расходи, намалување на даночна основа со реинвестирана добивка, пресметка на обврска за аконтации и утврдување на даночна обврска и сл.), покомплицирани примери со утврдување на даночна основа, пресметка на аконтации и обврска за данок кај данокот на личен доход (особено кај прогресивниот данок), нормативен правен и сметководствен третман на исплатите на дивиденди итн. Обуката вклучува и прирачник со примери од 200 + страници и дополнителни електронски материјали.

 • Запознавање со рамката за финансиско известување (МСС и МСФИ),
 • Евиденција на специфични категории на расходи (растур, кало, крш, расипување, расходување на основни средства, продажба на основни и сл.) и приходи (субвенции, донации, укинување на резервации и сл.), како и нивен даночен третман,
 • Ревалоризација и обезвреднување на основни средства,
 • Покомплексни даночни пресметки поврзани со ДДВ, данок на личен доход и данокот на добивка и пополнување и поднесок да даночни извештаи,
 • Пресметки, евиденција и правни акти потребни при исплата на дивиденди,
 • Посложени пресметки на плати и останати надоместоци на вработените,
 • Производство, вреднување на залихи, алокација на производни трошоци, калкулација на производна цена на чинење, плански цени и финансиско известување кај производствени фирми,
 • Дефинирање на сметководствени процедури и постапки и тек на документација кај друштва кои паралелно се бават со трговија на големо, мало, производство и давање на услуги,
 • Нивелации на цени и нивен сметководствен третман,
 • Комисиона продажба,
 • Лон систем на доработка на производи,
 • Договори за изградба, градежни времени ситуации и нивен третман, Reverse charge во детал,
 • Оперативен наем, префактурирање на трошоци и финансиски лизинг и сл.За сите оние кои сакаат да нурнат подлабоко во водите на сметководството!

Цена: 8.000 денари за работа во групи или 10.000 денари за индивидуални часови (до двајца слушатели).

Инфо за уплата:

Трансакциска с-ка: 210-0654267001-85; 
Банка: NLB Тутунска Банка;
 
Цел на дознака: Обука - напредно.


Предавач: Благоја Грозданов, магистар од областа на сметководството и ревизијата. Обуката вклучува и принтан прирачник од 200+ страници со голем број на реални примери.

Стапете во контакт со нас за подетални инфо.
 

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно