KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Сметководство - напреден степен

Обуката опфаќа:

  • Запознавање со рамката за финансиско известување (МСС и МСФИ),
  • Евиденција на специфични категории на расходи (растур, кало, крш, расипување, расходување на основни средства, продажба на основни и сл.) и приходи (субвенции, донации, укинување на резервации и сл.), како и нивен даночен третман,
  • Производство, вреднување на залихи, алокација на производни трошоци, калкулација на производна цена на чинење
  • Комисиона продажба,
  • Лон систем на доработка на производи,
  • Reverse charge во детал,
  • Договори за изградба, градежни времени ситуации и нивен третман,
  • Оперативен наем, префактурирање на трошоци и финансиски лизинг и сл.За сите оние кои сакаат да нурнат подлабоко во водите на сметководството!

Достапни и во in-house варијанта.

Цена: 9.000 денари или две рати од по 5.500 денари.

Инфо за уплата:

Трансакциска с-ка: 210-0654267001-85; 
Банка: NLB Тутунска Банка;
 
Цел на дознака: Обука - напредно.


Предавач: Благоја Грозданов, магистар од областа на сметководството и ревизијата.

Стапете во контакт со нас за подетални инфо.
 

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно