KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Сметководство - напреден степен

Обуката опфаќа:

  • Запознавање со рамката за финансиско известување (МСС и МСФИ),
  • Евиденција на специфични категории на расходи (растур, кало, крш, расипување, расходување на основни средства, продажба на основни и сл.) и приходи (субвенции, донации, укинување на резервации и сл.), како и нивен даночен третман,
  • Производство, вреднување на залихи, алокација на производни трошоци, калкулација на производна цена на чинење
  • Комисиона продажба,
  • Лон систем на доработка на производи,
  • Reverse charge во детал,
  • Договори за изградба, градежни времени ситуации и нивен третман,
  • Оперативен наем, префактурирање на трошоци и финансиски лизинг и сл.За сите оние кои сакаат да нурнат подлабоко во водите на сметководството!

Достапни и во in-house варијанта.

Цена: 9.000 денари или две рати од по 5.500 денари.

Инфо за уплата:

Трансакциска с-ка: 210-0654267001-85; 
Банка: NLB Тутунска Банка;
 
Цел на дознака: Обука - напредно.


Предавач: Благоја Грозданов, магистар од областа на сметководството и ревизијата. Обуката вклучува и принтан прирачник од 170тина страници со голем број на реални примери.

Стапете во контакт со нас за подетални инфо.
 

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно