KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Печатени изданија

Во моментов, следните наши изданија се достапни на јавноста во НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје:

  • Тестирање на теориите за оптимализација на структурата на изворите на финансирање – анализа на состојбите во Република Македонија“, 2010, автор м-р Благоја Грозданов, CIP 658.14(497.7), ISBN 978-608-65698-2-2, COBISS.MK-ID 96218634;
  • Напредно сметководство: практична обука“, 2014, автор м-р Благоја Грозданов, CIP 657(035), ISBN 978-608-65698-1-5, COBISS.MK-ID 96217610;
  • Прирачник за практично сметководство“, трето изменето и дополнето издание, 2016, коавтори Ангелко Грозданов и м-р Благоја Грозданов, CIP 657.2(035), ISBN 978-608-65698-5-3, COBISS.MK-ID 100285706;
  • „Прирачник за применета финансиска анализа“, 2015, автор м-р Благоја Грозданов, CIP 657.375:005.52(035), ISBN 978-608-65698-4-6, COBISS.MK-ID 100062218.

Покрај тоа што континуирано работиме на усовршување на постојните изданија и нивно постојано ажурирање согласно актуелните законски измени и усвоените МСС и МСФИ, во постојан процес сме и на изготвување на нови изданија.

Освен како интегрален дел на обуките за практично и напредно сметководство и обуката за финансиска анализа изданијата се достапни и за поединечна продажба:

  • Прирачникот за практично сметководство чини 1.700 денари + 18% ДДВ;
  • Прирачникот за напредно сметководство чини 2.500 денари + 18% ДДВ;
  • Прирачникот за применета финансиска анализа чини 2.000 денари + 18% ДДВ;
  • За комплет од два прирачници -20% попуст на вкупната стандрадна цена;
  • Комплет од сите три прирачници чини 4.600 денари + 18% ДДВ.

прирачници


Инфо за уплата:

Трансакциска с-ка: 210-0560987901-48;
Примач: Конто Профит Дооел;
Банка: NLB Тутунска Банка;
Цел на дознака: Прирачници.

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно