KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Печатени изданија

Во моментов, следните наши изданија се достапни на јавноста во НУБ „Св. Климент Охридски“, Скопје:

  • Тестирање на теориите за оптимализација на структурата на изворите на финансирање – анализа на состојбите во Република Македонија“, 2010, автор м-р Благоја Грозданов, CIP 658.14(497.7), ISBN 978-608-65698-2-2, COBISS.MK-ID 96218634;
  • Напредно сметководство: прирачник со практични примери“, трето изменето и дополнето издание, 2017, автор м-р Благоја Грозданов, CIP 657(035), ISBN 978-608-4851-00-4, COBISS.MK-ID 110405642;
  • Прирачник за практично сметководство“, шесто изменето и дополнето издание, 2019, коавтори Ангелко Грозданов и м-р Благоја Грозданов, CIP 657.2(035), ISBN 978-608-65698-9-1, COBISS.MK-ID 109364746
  • Прирачник за применета финансиска анализа“, 2017, м-р Благоја Грозданов, CIP 657.2(035), ISBN 978-608-65698-6-0, COBISS.MK-ID 102393354.

Покрај тоа што континуирано работиме на усовршување на постојните изданија и нивно постојано ажурирање согласно актуелните законски измени и усвоените МСС и МСФИ, во постојан процес сме и на изготвување на нови изданија.

Освен како интегрален дел на обуките за практично и напредно сметководство и обуката за финансиска анализа изданијата се достапни и за поединечна продажба:

  • Прирачникот за практично сметководство чини 1.700 денари + 18% ДДВ;
  • Прирачникот за напредно сметководство чини 3.000 денари + 18% ДДВ;
  • Прирачникот за применета финансиска анализа чини 2.000 денари + 18% ДДВ;
  • За комплет од два прирачници -20% попуст на вкупната стандрадна цена;
  • Комплет од сите три прирачници чини 5.000 денари + 18% ДДВ.

прирачници
Сет од 3 прирачници, стари изданија Петто издание (2018) на
Прирачникот за практично
сметководство 
Инфо за уплата:
Трансакциска с-ка: 210-0560987901-48;
Примач: Конто Профит Дооел;
Банка: NLB Тутунска Банка;
Цел на дознака: Прирачници.

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно