KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Податоци за плата, надоместоци поврзани со работен однос и останати исплатиПодатоци за плата за актуелниот месец:

Податоци за плати и надоместоци објавени во   Октомври, 2019
             
Просечна плата објавена во јануари годинава    ден                36.017
             
Бруто плати          
Просечна бруто плата за 6.2019 (ДЗС)    ден                37.440
Просечна бруто плата за 7.2019 (ДЗС)    ден                37.268
Просечна бруто плата за 8.2019 (ДЗС)    ден                37.322
Просечна бруто плата од последени 3 месеци    ден                37.343
Просечна бруто плата од мината година    ден                35.625
             
Придонеси          
Најниска основа за придонеси     ден                18.009
Најниска основа за придонеси самовработени интелектуални дејности    ден                36.017
Највисока основа за придонеси     ден              576.272
Највисока основа за придонеси кај самовработени    ден              432.204
Минимална бруто плата до 3.2020    ден                17.943
      Минимален Максимален
Придонеси во %   износ   износ  
ПИО   18,40%  ден                      3.314  ден                                  106.034
ЗО   7,40%  ден                      1.333  ден                                    42.644
Дополнително ЗО 0,50%  ден                            90  ден                                       2.881
Невработеност 1,20%  ден                         216  ден                                       6.915
             
             
Нето плати          
Просечна нето плата 6.2019 (ДЗС)    ден                25.205
Просечна нето плата 7.2019 (ДЗС)    ден                25.104
Просечна нето плата 8.2019 (ДЗС)    ден                25.127
Просечна нето плата од последени 3 месеци    ден                25.145
Просечна нето плата од мината година    ден                22.928
             
Регрес    
Минимален нето регрес по ОКДПСОС    ден                10.058
Данок на личен доход на минимален регрес    ден                   1.118
Минимален бруто регрес по ОКДПСОС    ден                11.176
Макс. бруто регрес (нето + ДЛД) кој е признат расход    ден                14.929
Максимален нето регрес кој е признат расход    ден                13.436
             
Останати минимални исплати по ОКДПСОС    
Дневница за службен пат во МКД (над 12 часа)    ден                   2.012
Минимален надомест одвоен живот    ден                15.087
Минимален надомест за смрт на вработен    ден                75.436
Минимален надомест за смрт на сопруг(а), деца или родители кои живеат во иста семејна заедница    ден                50.291
Минимална помош за елементарни непогоди    ден                25.145
Минимален нето износ отпремнина    ден                50.291
Организирана исхрана по лице    ден                   4.586
Мин. јубилејна награда за 10 г. кај ист работодавач    ден                25.145
ДЛД за минимална јубилејна    ден                   2.794
Мининамлна бруто јубилејна    ден                27.939
Мин. надомест за непрекината боледување 6 месеци    ден                25.145
ДЛД за минимален надомест за непрекинато болед.    ден                   2.794
Минимален бруто надомест за непрекинато болед.    ден                27.939
Максимална уплата на премија за животно осигурување и во трет столб ослободена од ДЛД и која е признат расход    
   
Признат расход    ден                71.250
Без ДЛД    ден                72.034
Останато: трошоците по основ на месечните надоместоци на членовите на органите на управување над 50% од просечната месечна бруто плата исплатена во претходната година во Република Македонија, при што како надоместоци на членови на органите на управување се сметаат месечниот надоместок, односно паушал, надоместоците за патни и дневни трошоци се непризнат расход.


Податоци за исплати од јануари 2019
Податоци за исплати од февруари 2019
Податоци за исплати од март 2019
Податоци за исплати од април 2019
Податоци за исплати од мај 2019
Податоци за исплати од јуни 2019
Податоци за исплати од јули 2019
Податоци за исплати од август 2019
Податоци за исплати од септември 2019
Податоци за исплати од октомври 2019

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно