KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Ревалоризација на основните средства кај непрофитните организации

НПО се должни да ги ревалоризираат долгорочните средства.

Ревалоризацијата се пресметува при повлекување од употреба, отуѓување или повторно вреднување со стапката на пораст на цените на производителите на индустриски производи објавена од ДЗС.


За средства набавени претходни периоди кои не се продадени - кумулативен годишен коефициент од 0 (затоа што годишниот кумулатив е негативен -0,008) За средства наб. во тек на годината - кумулатив од ден 1 од следниот месец до крај на годината За средства наб. во претх. год. а продадени во тек на оваа год. - годишен кумулатив до месец
Месец Стапка (ДЗС) Кумулатив до месец Кумулатив од месец до крај на година (без претходни месеци) Кумулатив до месец
јан., 18 0,004 0,004   0,004
фев., 18 0,000 0,004 -0,012 0,004
мар., 18 -0,013 -0,009 -0,012 -0,009
апр., 18 0,005 -0,004 0,001 -0,004
мај., 18 0,007 0,003 -0,004 0,003
јун., 18 -0,003 0,000 -0,011 0,000
јул., 18 -0,010 -0,010 -0,008 -0,010
авг., 18 0,001 -0,009 0,002 -0,009
септ., 18 0,000 -0,009 0,001 -0,009
окт., 18 0,001 -0,008 0,001 -0,008
ноем., 18 -0,001 -0,009 0,000 -0,009
дек., 18 0,001 -0,008   -0,008
За средства набавени во месеците маркирани црвено не се смета ревалоризација За средства продадени во месеците маркирани црвено не се смета ревалоризација


За средства набавени претходни периоди кои не се продадени - кумулативен годишен коефициент од 0,015 За средства наб. во тек на годината - кумулатив од ден 1 од следниот месец до крај на годината За средства наб. во претх. год. а продадени во тек на оваа год. - годишен кумулатив до месец
Месец Стапка (ДЗС) Кумулатив до месец Кумулатив од месец до крај на година (без претходни месеци) Кумулатив до месец
јан., 17 -0,005 -0,005   -0,005
фев., 17 0,014 0,009 0,020 0,009
мар., 17 0,001 0,010 0,006 0,010
апр., 17 0,001 0,011 0,005 0,011
мај., 17 -0,001 0,010 0,004 0,010
јун., 17 0,011 0,021 0,005 0,021
јул., 17 -0,010 0,011 -0,006 0,011
авг., 17 0,003 0,014 0,004 0,014
септ., 17 0,002 0,016 0,001 0,016
окт., 17 0,003 0,019 -0,001 0,019
ноем., 17 -0,002 0,017 -0,004 0,017
дек., 17 -0,002 0,015   0,015
За средства набавени во месеците маркирани црвено не се смета ревалоризација За средства продадени во месеците маркирани црвено не се смета ревалоризација

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно