KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Зошто велиме дека обуката е практична?


Почетоците на нашите обуки, 1994

Обуката се реализра со копии од оригинални финасиски документи кои биле предмет на книговодствена и сметководствена обработка
, пресметки на сите видови такси (даноци), придонеси и друг вид давачки и обврски кон државата.

Интензитетот (бројот на предавања во една обука) зависи од апсорпциониот капацитет на групата и варира помеѓу 18 и 20 предавања. Времетраењето на едно предавање е помеѓу еден час (60 минути) и два часа (120 минути).


Во текот на обуката се подготвуват скоро сите видови документи кои се предмет на финансиското и материјалното сметководство и се прават разни даночни пресметки:

 • пресметки за пропишани и пресметани даночни стапки кај ДДВ и ПДД;
 • пресметка на даночна основа и на обврски за аконтации кај данок на личен доход по разни основи;
 • разгледување на данокот на добивка и непризнатите расходи од разни аспекти, утврдување на даночна основа и пресметка на обврска за данок и аконтации за данок;
 • конструкција на излезни фактури;
 • евиденција на трошочни фактури;
 • евиденција на основни средства, залихи на трговски стоки и ситен инвентар;
 • калкулации за вредноста на стоки и материјали од домашни набавки и увоз;
 • пресметка на обврска од данок на додадена вредност (ДДВ);
 • составување на ддв пријава (со вклучен преглед на поднесувањето на ддв пријави во системот за електонски даноци на УЈП);
 • пресметки на плати и нивна сметководствена евиденција; 
 • кус осврт на системот за електронско пријавување во редовен работен однос во Агенцијата за Вработување на Р. Македонија (АВРМ);
 • благајнички извештаи и последователни операции во зависност од инпут-аутпут на готовите пари;
 • пресметка на реализирана разлика во цена;
 • видови на безготовинско плаќања (подмирување на должничко-доверителни односи преку цесија и компензација);
 • девизно работење, курсни разлики;
 • задолжување и раздолжување на малопродажни објекти и складишта;
 • распоред на приходи, расходи и трошоци;
 • пресметка и евиденција на амортизација;
 • периодични извештаи (завршни пресметки за резултатите од работењето, биланс на успех, биланс на сосостојба).

Обуки за практично сметководство, групи пролет 2017


Со секоја извршена уплата, слушателот добива прирачник за изведување на обуката. Прирачникот е 150-тина страни долг, од кои на 80-тина страни се обработени предавањата од обуката а останатите 70-тина страни содржат работни материјали (реални финансиски документи) и вежби за проверки на знаењето.

За повеќе информации побарајте не на 070 22 11 65, 02 609 1551 или 02 2448 101 или пишете ни на edukacija_obuka@t.mk

Прирачникот за практично сметководство
подготвен за реализација на нашата обука

Се започнува со осврт на Законот за трговски друштва и релевантната даночна регулатива (данокот на добивка, данокот на добивка од непризнати расходи, перосналниот данок на доход и данокот на додадена вредност) и со обучување на слушателите за формите на сопственост на деловни субјекти и влијанието на одделни фактори врз работењето, односно резултатите од работењето на друштвото(парични средства, опрема, машини и сл. основи за потреба од пресмеметка на сите видови даноци, можности за даночни олеснувања и сл.). Посебен акцент се става на евиденцијата на парите во каса, на жиро сметка(касови извештаи, банкови изводи, законски обврски, можности начини за за работење со готови и жирални пари и т.н.). Обуката вклучува и кус осврт на Законот за сметководство на буџети и Законот за сметководство на здруженија на граѓани и главните разлики помеѓу сметководството кај трговските друштва и сметководството кај непрофитните организација и државните агенции.

 

Обуките во 2018, пролетна група 

Евидентирање методи на трошење на материјали, суровини, трговски стоки, по сите можни методи, со акцент на единствено признатата, метода на просечни цени, евидентирање на признати и дозволени трошоци, пресметка и третман на ДДВ во разни финансови документи, пресметка на плати и придонеси на вработени, на лица кои работат по договор за дело, авторски хонорорари, евидентирање(книжење) на побарувања од купувачи и обврски кон добавувачи од земјата и странство, курсни разлики. Изготвување и книжење на Договори за безготовинско плаќање (компензации, цесии, асигнации и т.н), решавање на проблеми во финансиското работење на едно трговско друштво се само дел од проблемите кои ќе бидат разгледувани...

Обуката продолжува со тоа што секој слушател после првите фази од обуката, се посветува на документите од фиктивната фирма која работи во една замислена пресметковна година (делот со работните материјали во прирачникот), ги прави потребните пресметки, на плати даноци, обврки за придонеси, ги книжи влезните и излезните фактури за суровини, резервни делови, материјали, трговски стоки, службени патувања, врши пресметка на амортизација на опремата, раскнижува дел од ситниот инвентар и потрошените материјали, на сите конта-сметки, врши распоред на трошоците односно утврдување на резултати од работење, добивка или загуба и утврдување на даночна основа за пресметка на обврска за данок од добивка, која може да постои и во случај кога друштвото има загуба(трошоци кои ја товарат даночната основа).
Практичната обука завршува со пресметка на резултатот од работењето и склопување на билансните шеми, биланс на успех, даночен биланс и биланс на состојба.


Обуките во 2012, есенска група (горе) и 2015, пролетна група (долу)
obuka_smetkovodstvo_2015
2018, пролетна група, доделување на дипломи 

 

ОБУКАТА СЕ ИЗВЕДУВА РАЧНО, НА КЛАСИЧНИ Т-СМЕТКИ И НА АПЛИКАТИВЕН КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР-програм за сметководство, кој после завршување на обуката, доколку сте заинтересирани за самостојно работење можете по поволни услови да го набавите преку нас. Ние велиме, ,,прво учиме да одиме пешки, а потоа да возиме автомобил,,.

Обуката ја изведува основачот на Конто Профит, Ангелко Грозданов, кој истата ја има и осмислено пред околу 20 години и оттогаш и ја спроведува.

Во последните 5 години во обуката асистира
Благоја Грозданов, магистер од областа на сметководството и ревизијата, коавтор на книгата Прирачник за практично сметководство, заедно со Ангелко Грозданов и автор на книгите Напредно сметководство: практична обука и Тестирање на теориите за оптимализација на структурата на изворите на финансирање - анализа на состојбите во Р. Македонија.


Кликнете тука за Формулар за Пријава за следниот циклус обуки за практично сметководство (вообичаени термин март до мај и септември до декември) 


За да дознаете повеќе за цените на разните модули на обуки кликнете тука.

ШТО ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА ОБУКАТА?

Сметководствената пракса, даночната и воопшто законската регулатива се „жива материја“. Промените поврзани со сметководствените стандарди (МСС односно МСФИ) и нивната практична примена, даночната регулатива, особено онаа поврзана со Законите за ДДВ, ДЛД и данок на добивка, потоа Законот за трговски друштва, Законот за работни односи, законската рамка за задолжителни придонеси итн. се континуиран процес.

За оние коишто сакаат да останат во тек со случувањата, организираме бесплатни консултативни средби и семинари за сите наши поранешни слушатели на обуки. Овие семинари вообичаено се случуваат во септември и март и
се одлично место за оние кои сакаат да се вмрежат, да разменат идеи, мислења и ставови, да остварат нови контакти и да се запознаат со најновите законски измени и најави за измени. 

Во врска со овие бесплатни семинари, слушателите ги известуваме по пат на смс порака или мејл. Доколку сакате да сте во тек,
следете не на facebook.

Семинар, септември 2013

Семинар, март 2014

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно