АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно







СМЕТКОВОДИТЕЛИ - МЕТОДИ НА ОБУКА

ЗОШТО ВЕЛИМЕ ДЕКА ОБУКАТА Е ПРАКТИЧНА?


 

Почетоците на нашите обуки, 1994

Прирачникот за практично сметководство

Обуката секогаш се изведува со копии од оригинални финасиски документи кои биле предмет на книговодствена и сметководствена обработка
, пресметки на сите видови такси (даноци), придонеси и друг вид давачки и обврски кон државата.

Интензитетот (бројот на предавања во една обука) зависи од апсорпциониот капацитет на групата и варира помеѓу 16 и 24 предавања. Времетраењето на едно предавање е помеѓу еден час (60 минути) и два часа (120 минути).

Во текот на обуката се подготвуват скоро сите видови документи кои се предмет на финансиското и материјалното сметководство и се прават разни даночни пресметки:

 • пресметки за пропишани и пресметани даночни стапки кај ДДВ и ПДД;
 • пресметки на обврски за персонални даноци по разни основи;
 • разгледување на данокот на добивка и непризнатите расходи од разни аспекти;
 • конструкција на излезни фактури;
 • евиденција на трошочни фактури;
 • евиденција на основни средства, залихи на трговски стоки и ситен инвентар;
 • калкулации за вредноста на стоки и материјали од домашни набавки и увоз;
 • пресметка на обврска данок на додадена вредност(ДДВ);
 • составување на ддв пријава (со вклучен преглед на поднесувањето на ддв пријави во системот за електонски даноци на УЈП);
 • пресметки на плати и нивна сметководствена евиденција; 
 • благајнички извештаи и последователни операции во зависност од инпут-аутпут на готовите пари;
 • пресметка на реализирана разлика во цена;
 • видови на безготовинско плаќања (подмирување на должничко-доверителни односи преку цесија и компензација);
 • девизно работење, курсни разлики;
 • попис на стоки, материјали, задолжување и раздолжување на малопродажни објекти и складишта;
 • распоред на приходи, расходи и трошоци;
 • пресметка и евиденција на амортизација;
 • периодични извештаи (завршни пресметки за резултатите од работењето, биланс на успех, биланс на сосостојба);
 • пресметка и евиденција на капитална добивка или загуба.

Со секоја извршена уплата, слушателот добива прирачник за изведување на обуката. Прирачникот е 150-тина страни долг, од кои на 80-тина страни се обработени предавањата од обуката а останатите 70-тина страни содржат работни материјали (реални финансиски документи) и вежби за проверки на знаењето.

За повеќе информации побарајте не на 02 609 1551 или 02 2448 101 или пишете ни на edukacija_obuka@t-home.mk

Се започнува со осврт на Законот за трговски друштва и релевантната даночна регулатива (данокот на добивка, данокот на добивка од непризнати расходи, перосналниот данок на доход и данокот на додадена вредност) и со обучување на слушателите за формите на сопственост на деловни субјекти и влијанието на одделни фактори врз работењето, односно резултатите од работењето на друштвото(парични средства, опрема, машини и сл. основи за потреба од пресмеметка на сите видови даноци, можности за даночни олеснувања и сл.). Посебен акцент се става на евиденцијата на парите во каса, на жиро сметка(касови извештаи, банкови изводи, законски обврски, можности начини за за работење со готови и жирални пари и т.н.).

Обуки, 1994

Обуките во 2012, пролетна група 

Евидентирање методи на трошење на материјали, суровини, трговски стоки, по сите можни методи, со акцент на единствено признатата, метода на просечни цени, евидентирање на признати и дозволени трошоци, пресметка и третман на ДДВ во разни финансови документи, пресметка на плати и придонеси на вработени, на лица кои работат по договор за дело, авторски хонорорари, евидентирање(книжење) на побарувања од купувачи и обврски кон добавувачи од земјата и странство, курсни разлики. Изготвување и книжење на Договори за безготовинско плаќање (компензации, цесии, асигнации и т.н), решавање на проблеми во финансиското работење на едно трговско друштво се само дел од проблемите кои ќе бидат разгледувани...

Обуката продолжува со тоа што секој слушател после првите фази од обуката, се посветува на документите од фиктивната фирма која работи во една замислена пресметковна година (делот со работните материјали во прирачникот), ги прави потребните пресметки, на плати даноци, обврки за придонеси, ги книжи влезните и излезните фактури за суровини, резервни делови, материјали, трговски стоки, службени патувања, врши пресметка на амортизација на опремата, раскнижува дел од ситниот инвентар и потрошените материјали, на сите конта-сметки, врши распоред на трошоците односно утврдување на резултати од работење, добивка или загуба и утврдување на даночна основа за пресметка на обврска за данок од добивка, која може да постои и во случај кога друштвото има загуба(трошоци кои ја товарат даночната основа). Практичната обука завршува со склопување на билансните шеми, биланс на успех, даночен биланс и биланс на состојба.

 

Степенот до кој ќе се навлегува во ситните детали и до кој ќе обезбедиме часови посветени на повторување на поминатиот материјал зависи од должината на обуката (интензивна или класична).

ОБУКАТА СЕ ИЗВЕДУВА РАЧНО, НА КЛАСИЧНИ Т-СМЕТКИ И НА АПЛИКАТИВЕН КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР-
програм за сметководство, кој после завршување на обуката, доколку сте заинтересирани за самостојно работење можете по поволни услови даго набавите преку нас. Ние велиме, ,,прво учиме да одиме пешки, а потоа да возиме автомобил,,.

Обуката ја изведува основачот на Конто Профит, Ангелко Грозданов, кој истата ја има и осмислено пред околу 20 години и оттогаш и ја спроведува.

Обуките во 2012, есенска група

 


Кликнете тука за Формулар за Пријава за следниот циклус обуки за практично сметководство (вообичаени термин март до јуни и септември до декември) 


За да дознаете повеќе за цените на разните модули на обуки кликнете тука.