KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Можност за ПОПУСТ - ПАКЕТ од ТРИ ОБУКИ, ТРИ ПРИРАЧНИЦИ, ТРИ МЕСЕЦИ, за САМО 19.000 денари.

Пакет од три обуки, со обезбедени материјали (прирачници и работни материјали со примери и документи):

  • сметководствена евиденција на секојдневни (влезно-излезна документација кај друштва кои се бават со давање на услуги, трговија на големо и мало, од основање на фирма па до поднесок на биланс на состојба и на успех) и специфични настани (капитални добивки и загуби од продажба на основни средства, растур, кало, крш и расипување, производство, градежништво, лизинг и сл.),
  • осврт на даночната регулатива и релевантните даночни извештаи (Данок на личен доход и спецификите на прогресивното оданочување на разни видови на доход, Данок на добивка и пресметка на даночна основа со непризнати расходи, пресметка на обврска за данок и месечна аконтација за данок, ДДВ со сите негови карактеристики, поднесок на даночен биланс за данок на добивка, даночен биланс на вкупен приход и на ДДВ-04 пријава), 
  • предглед на законската рамка поврзана со Законите за трговски друштва, Законот за трговија, Законот за работни односи, Закон за придонеси од задолжително социјално осигурување како и
  • употреба на Ексел како алатка за анализа на финансиски извештаи преку практични примери!

За индивидуални часови (групи до две лица) цената на пакетот е 750 евра.

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно