KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Можност за ПОПУСТ - ПАКЕТ од ТРИ ОБУКИ, ТРИ ПРИРАЧНИЦИ, ТРИ МЕСЕЦИ, за САМО 19.000 денари.

Пакет од три обуки, со обезбедени материјали (прирачници и работни материјали со примери и документи):

Искористете ја можноста комплетно да се обучите! Повеќе од 420 страници материјал - сметководствена евиденција на секојдневни (влезно-излезна документација кај друштва кои се бават со давање на услуги, трговија на големо и мало, од основање на фирма па до поднесок на биланс на состојба и на успех) и специфични настани (капитални добивки и загуби, растур, кало, крш и расипување, производство, градежништво, лизинг и сл.), осврт на даночната регулатива и релевантните даночни извештаи (Персонален данок на доход, Данок на добивка, ДДВ, поднесок на даночен биланс и на ДДВ пријава), законската рамка поврзана со Законите за трговски друштва, трговија и работни односи, како и употреба на Ексел како алатка за анализа на финансиски извештаи преку практични примери!

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно