KОНТО ПРОФИТ
Ваш компас на патот кон успехот:Сметководство, даноци, консалтинг, правни услуги, обука на стручни кадри

Ценовник на услуги

Договори за пакет или соло услуги кои се состојат во давање усни и писмени правни и економски совети, сметководство со консалтинг се потпишуваат како годишни или повеќегодишни договори при што цената зависи од обемот и сложеноста на работата.

 Минимални ориентациски месечни цени за барани сметководствени услуги (вистински понудените цени по поднесениот прашалник за понуда може да варираат). Сите цени се без вклучен ДДВ. 

Само пресм. на плата (по враб., за до 25 враб.)

Услужни фирми (не регистр. за целите на ДДВ)

Услужни фирми (тримесечни ДДВ обврзн.)

Услужни фирми (месечни ДДВ обврзн.)

ден 500

ден 2.000

ден 3.500

ден 7.000

Трговци (тримесечни ДДВ обврзн.)

Трговци (месечни ДДВ обврзн.)

Трговци (ДДВ обвр. со матер. сметк., ПЛТ и/или ЕТ)

Произв., град. операт. (раб. налози, матер. сметк. и сл.)

ден 7.000

ден 12.000

ден 15.000

ден 18.000

Наведените цени се минимални и ориентациски, додека за реална понуда потребно е да го објасните Вашиот бизнис модел, обемот на генерираната сметководствена и книговодствена документација, нејзината комплексност како и даночните импликации на истата.

ЕДНОКРАТНИ ЕКОНОМСКИ И ДАНОЧНИ СОВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ, КАКО И КОНСУЛТАЦИИ ОКОЛУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ERP СИСТЕМИ СЕ НАПЛАЌААТ ПО ДОГОВОР.

За да добиете точна понуда за сметководствени и консалтинг услуги Ве молиме пополнете го прашалникот на оваа страница или директно стапете во контакт со нас.

Во зависност од Вашите потреби Ви нудиме: СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ ВО ПАКЕТ СО ЕКОНОМСКИ И ДАНОЧНИ СОВЕТИ И КОНСУЛТАЦИИ или,

  • Само финансиско сметководство (цената варира од обемот и сложеноста на работата);
  • Финансиско и материјално сметководство и изготвување на книговодствени документи како ПЛТ и ЕТ (цената варира од обемот и сложеноста на работата);
  • Техничка економско-правна оператива (работи поврзани со ЦРМ, УЈП, банки, фонд за здравство, фонд за ПИОМ, пријавување и одјавување на работници по основ редовен работен однос и сл.).

ПРАВНИ СОВЕТИ: Договор за еднократен надомест.

БИЗНИС КОРЕСПОНДЕНЦИЈА: Договор за еднократен надомест. 

БИЗНИС ПЛАНОВИ: Договор за еднократен надомест (Прочитајте повеќе на оваа страница).

Конто Профит се залага за институционализирање и регулирање на сметководствената дејност преку активиности во Комората на Сметководители при Сојузот на Стопански Комори. Сметководството, за жал, кај нас сеуште е нерегулирана фела.

АНКЕТА
Дали нашиот Сајт нуди доволно информации?
Да, сосема доволно
Премногу, тешко се наоѓа тоа што е корисно
Недоволно